Eksempel på uniTest: Kritisk tænkning

Kritisk Tænkning uniTEST eksempel

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori kritisk tænkning.

Kategorien består af to forskellige typer spørgsmål, der dog har det tilfælles, at det handler om at demonstrere overblik og tekstanalytiske evner. Man bliver ikke testet i et bestemt fagområde, og man kan derfor ikke tale om et konkret pensum eller lignende, som man skal kunne på forhånd. Spørgsmålene er designet til at teste færdigheder, og dermed er det altså generelle analytiske evner og den enkeltes egnethed til at gennemføre et studie, der testes.

Men det er muligt at forberede sig på testtypen og spørgsmålenes generelle udformning. Derudover er det relevant at forberede sig på, hvordan man vil gribe prøven an. Testen består af en lang række spørgsmål, der skal besvares under tidspres, og den situation er god at forberede sig på. Det handler om at prioritere sin tid, sikre sig at man forstår spørgsmålene korrekt og øve sig i hurtigt at finde relevant information i et tekststykke.

I den ene type spørgsmål i kategorien kritisk tænkning vil du blive præsenteret for et kortere tekststykke, herefter vil du blive stillet nogle spørgsmål til teksten, og du skal vælge det rigtige svar alene ud fra informationen og ordlyden i teksten.

Hvad tester kritisk tænkning spørgsmålene?

Kritisk tænkning spørgsmålene er designet til at teste din evne til at:

 • Læse tekstnært: Finde og identificere konkret information givet i teksten.
 • Læse analytisk: Forståelsen for en teksts konkrete udsigelser og evnen til at læse mellem linjerne.
 • Læse kritisk: Evnen til fx at skelne mellem faktuelle oplysninger, påstande og formodninger.
 • Skabe overblik: Evnen til at se og forstå underforståede sammenhænge i en tekst og finde en teksts overordnede budskab.

Den første spørgsmålstype
Tekststykker

I den første type spørgsmål i kategorien sproglig tænkning vil du blive præsenteret for et tekststykke, hvorefter der følger en række spørgsmål, der alle skal besvares på baggrund af teksten.

Spørgsmålene kan f.eks. lyde:

 • Fremføres følgende påstand i teksten (….) på baggrund af en formodning eller en faktuel oplysning?
 • Hvilke af følgende konklusioner kan IKKE udledes af teksten?
 • Hvilket af følgende udsagn vil skribenten af ovenstående tekst mest sandsynligt først og fremmest erklære sig enig i?

En del af spørgsmålene vil dog også være mere konkrete og spørge ind til forståelsen af de faktuelle oplysninger, der er fremkommet i tekststykket. Dermed tester mange af spørgsmålene altså også den enkeltes evne til at læse og forstå en faglig tekst.

uniTEST eksempel, kritisk tænkning spørgsmål

Vikinger i Nordamerika

I flere af de islandske myter og sagaer er det beskrevet, hvordan vikingerne var i Amerika længe før Columbus fandt vej dertil. Men selvom man har kunnet dokumentere vikingernes tilstedeværelse, så har man ikke kunnet datere denne tilstedeværelse. Ganske vist kan man i læsningen af omtalte islandske sagn og myter finde endog ret præcise indikatorer på, hvornår vikingerne fandt vej til det nordlige Amerika. Men rent faktuelt har man ikke kunnet bruge disse oplysninger som bevisførelse i forskningen. 
Nu har ny forskning dog vist, at der er beviser, der ret præcist kan datere den nordiske tilstedeværelse, og at denne datering ligger ret tæt på, hvornår de, der har fortolket de gamle sagaer, vurderer, at vikingerne var der.

Med endda ret stor præcision har forskere specificeret, at nordboerne kom til Nordamerika i år 1021. Denne datering er sket på baggrund af en række kulstof 14-dateringer af diverse trægenstande fra en boplads i Canada.

Da man for nogle år tilbage fandt vikingepladsen i Canada var det også et stærkt indicium for en vikingetilstedeværelse i landet, som sandsynligvis måtte datere sig omkring tusind år tilbage. Men det var først da kulstof 14-analysen blev taget i brug, at det egentlige bevis kunne føres. Man har analyseret træ fra fx en bebyggelse og med sikkerhed været i stand til at fastslå, at tømmeret brugt til at bygge huset blev fældet i 1021. Om end analysen fastslår en tilstedeværelse, så er det dog ikke muligt endeligt at kortlægge vikingernes færd i det amerikanske, hvorfor man ikke kan vide, om opholdet i den canadiske bosættelse var midlertidig eller om den var af mere permanent karakter. Men undersøgelserne af bosættelsen fortsætter med det formål at analysere mere træ, da eventuelle divergerende årsangivelser vil kunne give et indblik i bosættelsens karakter.

Spørgsmål 1
Hvordan kan man definere artiklens udlægning af forholdet mellem de nye forskningsresultater og læsningerne af de gamle islandske sagaer.

 1. Sagaerne har angivet ret præcise tidspunkter for tilstedeværelsen af vikinger i Nordamerika og har været brugt som udgangspunkt for analyserne.
 2. Sagaerne har angivet ret præcise tidspunkter for tilstedeværelsen af vikinger i Nordamerika, og har før forskningsresultaterne forelå været den primære kilde til dateringen af vikingernes tilstedeværelse i Nordamerika.
 3. De nye forskningsresultater har vist sig at passe ganske fint med informationerne i de islandske sagaer og sagaerne bruges dermed til at bekræfte forskningens resultater.
 4. De nye forskningsresultaters datering af vikingernes tilstedeværelse i Nordamerika passer med informationerne i de gamle sagaer og forskningsresultaterne demonstrerer dermed troværdigheden af disse informationer.

Det korrekte svar er 4:
De nye forskningsresultaters datering af vikingernes tilstedeværelse i Nordamerika passer med informationerne i de gamle sagaer og forskningsresultaterne demonstrerer dermed troværdigheden af disse informationer.

Spørgsmål 2
Hvad håber man at opnå ved yderligere undersøgelser af træ fra bosættelsen?

 1. Man håber at kunne fastslå 1021 som året for bosættelsens grundlæggelse.
 2. Man håber at kunne fastslå hvorvidt bosættelsen har været permanent eller midlertidig.
 3. Man håber at kunne fastslå hvor vikingerne ellers tog ophold på det nordamerikanske kontinent.
 4. Man håber at kunne fastslå om bosættelsen i virkeligheden daterer sig længere tilbage end 1021.

Det korrekte svar er 2:
Man håber at kunne fastslå hvorvidt bosættelsen har været permanent eller midlertidig.

Den anden spørgsmålstype
Argumentanalyse

Den anden type spørgsmål, som man kan støde på i kategorien kritisk tænkning er grundlæggende en test i argumentanalyse. Her vil man blive præsenteret for et forslag, det kunne fx være højere skatter på tobak. Herefter præsenteres man for en række argumenter, og opgaven består derefter i at vurdere om det pågældende argument er en del af argumentationen for forslaget, om det er en del af argumentationen imod forslaget, om det kan være begge dele, eller om det er irrelevant for argumentationen både for og imod.

Det kræver analytiske, reflekterende og kritiske færdigheder at vurdere de enkelte argumenter, og det kan være en fordel at have en smule forståelse for argumentationsanalyse.

uniTEST eksempel, kritisk tænkning spørgsmål

Spørgsmål 3

Forslag: Offentligt tilskud til boligejere, der foretager energibesparende renoveringer

Argument: De grønne og energibesparende alternativer er ofte dyrere

Argumentet er:

 1. En del af argumentationen for forslaget
 2. En del af argumentationen imod forslaget
 3. Kan både være en del af argumentationen for og imod forslaget
 4. Irrelevant både for argumentationen for og imod forslaget

Det korrekte svar er 1:
En del af argumentationen for forslaget

Spørgsmål 4

Forslag: Offentligt tilskud til boligejere, der foretager energibesparende renoveringer

Argument: Staten bør ikke tvinge sine borgere til at vælge grønne alternativer

Argumenter er:

 1. En del af argumentationen for forslaget
 2. En del af argumentationen imod forslaget
 3. Kan både være en del af argumentationen for og imod forslaget
 4. Irrelevant både for argumentationen for og imod forslaget

Det korrekte svar er 4:
Irrelevant både for argumentationen for og imod forslaget

Tips til at forberede sig på kritisk tænkning spørgsmålene

 • Træn generelt din læsehastighed ved at læse meget.
  Læs faglitteratur og rigtig gerne om emner du ikke har nogen forhåndsviden om.
 • Forbered dig på spørgsmålenes generelle udformning.
  Øv dig på uniTEST lignende spørgsmål. På denne måde ved du hvad du skal forvente, du ved hvordan du griber spørgsmålene an og kender de klassiske faldgruber. 
  Prøv eventuelt vores gratis uniTEST Miniprøve.
 • Træn under uniTEST lignede forhold.
  Det kan være en stor fordel at forberede sig på, hvordan man vil gribe selve uniTEST prøven an. Testen består af en lang række spørgsmål, der skal besvares under tidspres, og den situation er god at forberede sig på. Det handler om at prioritere sin tid, sikre sig at man forstår spørgsmålene korrekt og øve sig i hurtigt at finde relevant information i et tekststykke.

Med vores uniTEST forberedelsesplatform kan du øve dig med vores mange uniTEST spørgsmål, samt simulere uniTEST’en i fuld længde, under prøvelignende vilkår.

Kom ind på dit drømmestudie

Forbered dig til din kvote 2 optagelsesprøve, med vores uniTEST læringsplatform. Start din forberedelse i dag.

Kom i gang Læs mere