Eksempel på uniTest: Sproglig tænkning

Sproglig Tænkning

uniTEST består af en række multiple choice spørgsmål, som overordnet kan inddeles i tre kategorier. Heraf er den ene kategori sproglig tænkning.

Sproglig tænkning kategorien består af flere typer spørgsmål, der overordnet set skal teste din evne til at fange og forstå sproglige nuancer og implicitte konnotationer. Overordnet set har vi valgt at differentiere mellem to typer spørgsmål. I den ene type præsenteres du får et kortere tekststykke efterfulgt af en række spørgsmål til tekststykket.
Der er også eksempler på spørgsmål, hvor du fx præsenteres for flere små korte sætninger; Det kan fx være 4 forskellige fiktive avisoverskrifter, der omhandler det samme emne. Her kan spørgsmålene omhandle de forskellige overskrifters sproglige fremstillinger af emnet.

En anden type spørgsmål er vittighedstegninger, eller en tegning/model ledsaget af tekst. Her vil du også skulle besvare spørgsmål, der tester evnen til at opfange mening/pointer i sådanne sproglige konstruktioner.

Spørgsmålene er designet til at teste færdigheder, og det er derfor generelle studierelevante evner og dermed den enkeltes egnethed til at gennemføre et studie, der testes.

Hvad tester sproglig tænkning spørgsmålene?

Sproglig tænkning spørgsmålene er designet til at teste:

Forståelsen for kontekstens betydning for sproget:
Herunder evnen til at identificere de sociale og kulturelle sammenhænge som har betydning for sproget. Hvad er det for en kontekst sproget optræder i? Hvordan har konteksten betydning for de sproglige valg? Hvordan taler konteksten sammen med de sproglige valg?

Forståelsen for sprogets betydning for konteksten:
Herunder evnen til at forstå og identificere betydningen af sproglige valgs indvirkning på konteksten. Hvordan påvirker fx skribentens nuancer og ordvalg betydningen af teksten? Herunder er det væsentligt at testtageren kan identificere, hvornår det er skribentens personlige holdninger, der træder frem. Desuden er det også væsentligt, at skribenten kan holde sin egen forforståelse og forudindtagethed ude af ligningen, når tekstens udsagn skal vurderes.  

Evnen til at opfange små detaljer i sproget:
Evnen til at opfange små detaljer i sproget der kan være et udtryk for sproglig moderering, det kan fx være små valg af ord eller formuleringer, der er med til fx at så tvivl om eller fastslå fakta, eller som indikerer hvorvidt ordlyd i en tekst afslører skribentens egen holdning.

Ordkendskab og ordforråd:
Enkelte spørgsmål vil indirekte gå på testtagerens forståelse af konkrete ord, hvis betydning og konnotationer i en konkret sammenhæng er betydningsbærende.  

Den første spørgsmålstype
Tekststykker
Fokus på sproglig betydning for tekstens udtryk og udsagn

I den første type spørgsmål i kategorien sproglig tænkning vil du blive præsenteret for et tekststykke, hvorefter der følger 4 spørgsmål, der alle skal besvares alene på baggrund af informationen givet i teksten. Disse spørgsmål er først og fremmest designet således, at svarene kan ligge i de små sproglige nuancer. Det kan være ords specifikke betydning eller tekstens overordnede ordlyd, som det er væsentligt at fange for at kunne besvare spørgsmålene korrekt. Det er også væsentligt, at man lægger mærke til formuleringer, der er udtryk for skribentens personlige holdninger fremfor fakta.

Der vil være flest af denne type sproglig tænkning spørgsmål.

uniTEST eksempel, sprolig tænkning spørgsmål

Begravelserne i vikingetiden før kristendommens indtog kan inddeles i flere begravelsesformer med forskellige ritualer og skikke. I modsætningen hertil blev begravelser ved indførslen af kristendommen langt mere ensartet.
Overordnet set har alle de før kristelige begravelsesformer og forskelligartede skikke det til fælles, at man ved udgravninger har set en variation, der slår fast, at man dyrkede et individuelt udtryk og at begravelser i høj grad havde fokus på det enkelte afdøde individ. Dette kan ses i de forskellige udtryk i gravenes udformning, ligesom effekter fundet ved lig er af meget forskellig karakter.
Det er også interessant at se på de meget forskellige og undertiden kunstfærdige placeringer af diverse effekter. I forskningen har flere fremført den tese, at sådanne observationer må betyde, at udvalgte effekter og placeringer har spillet en rolle i begravelsesritualet. Hver genstand har sandsynligvis været symbol på en del af fortællingen om den afdøde. Nogle forskere mener endda at historiefortællingen har spillet en rolle i selve ritualet, og at man måske ligefrem har opført ritualer, der har indgået i en slags opførsel af et narrativ omkring den afdøde. Denne form for historiefortælling trækker tråde til vikingernes selvforståelse, der i høj grad har lænet sig op af narrativerne om de gamle guder. Guderne levede i høj grad i kraft af fortællingerne om dem og deres bedrifter, og på samme måde er det ganske sandsynligt, at fortællingerne om den afdøde har indgået som en aktiv del af begravelsesritualet.

Spørgsmål 1
Hvad kan man med udgangspunkt i de fund, der er gjort fra vikingernes grave med fuldkommen sikkerhed konkludere omkring begravelsesritualerne på den tid?

 1. Fund af forskellige effekter og forskellige udformninger af grave peger på at man har gjort forskel i stand og klasse i forbindelse med begravelsesritualerne.
 2. Fund af forskellige effekter, udformninger af grave og placeringerne af effekter peger på forskellige udformninger af ceremonielle ritualer i forbindelse med begravelsen.
 3. Fund af forskellige effekter, udformninger af grave og placeringer af effekter viser, at gravpladser og gravkamre har været individuelt udformet.
 4. Fund af forskellige effekter, udformninger af grave og placeringer af effekter viser, at der har været en meget klar forbindelse mellems gravens udformning og selve begravelsesritualet.

Det korrekte svar er 3:
Fund af forskellige effekter, udformninger af grave og placeringer af effekter viser, at gravpladser og gravkamre har været individuelt udformet

Spørgsmål 2
Hvad er det for konkrete fund, der har ledt forskere til den tese, at begravelsesritualerne må have indeholdt opførsler af narrativ karakter?

 1. Det er de forskelligartede udformninger af gravene.
 2. Det er de mange forskellige effekter fundet i gravene.
 3. Det er graden af individuel udformning af gravene.
 4. Det de forskelligartede udtryk i placeringen af effekter.
 5. Det er de mange forskellige effekter samt placeringen af disse.

Det korrekte svar er 2:
Det er de mange forskellige effekter samt placeringen af disse.

Den anden spørgsmålstype
Vittighedstegninger, avisoverskrifter/-rubrikker og sprog i kontekst

I den anden type spørgsmål skal sprog forstås i en mere semiotisk betydning. Det vil sige, at spørgsmålene består af både ord og billeder, og at spørgsmålene er designet således, at man skal kunne aflæse betydningen af samspillet mellem de forskellige typer af tegn. I disse spørgsmål præsenteres man fx for en klassisk vittighedstegning, og herefter tilknyttes nogle spørgsmål, der fx omhandler vittighedstegningens overordnede pointe.

Tips til at forberede sig på de sproglige spørgsmål

 • Et helt generelt og overordnet tip vil være, at du bør læse meget.
  Det skal især være avisartikler og andre faglige/argumenterende tekster. Øv dig på at opsummere overordnede pointer i sådanne tekster efter endt læsning, og vær især opmærksom på vinklingen i fx artikler. Hvordan kommer skribentens egen holdning til udtryk? Og hvis den ikke kommer direkte til udtryk, hvad kan man da sige om vinklingen af artiklen? Er der sider af sagen der er udeladt? Spørgsmål der ikke kommer i spil? Vinklinger der overses?
  Er der tale om en argumenterende tekst, så læg især mærke til, hvordan modparter eller modstridende holdninger fremstilles, positioneres og italesættes. Hvilke ord bruges der? Er det tilsyneladende neutrale fremstillinger, som alligevel bærer en værdiladning med sig i form af konkrete ordvalg?
 • Forbered dig på spørgsmålenes generelle udformning.
  Øv dig på uniTEST lignende spørgsmål. På denne måde ved du hvad du skal forvente, du ved hvordan du griber spørgsmålene an og kender de klassiske faldgruber. 
  Prøv eventuelt vores gratis uniTEST Miniprøve.
 • Træn under uniTEST lignede forhold.
  Det kan være en stor fordel at forberede sig på, hvordan man vil gribe selve uniTEST prøven an. Testen består af en lang række spørgsmål, der skal besvares under tidspres, og den situation er god at forberede sig på. Det handler om at prioritere sin tid, sikre sig at man forstår spørgsmålene korrekt og øve sig i hurtigt at finde relevant information i et tekststykke.

Med vores uniTEST forberedelsesplatform kan du øve dig med vores mange uniTEST spørgsmål, samt simulere uniTEST’en i fuld længde, under prøvelignende vilkår.

Kom ind på dit drømmestudie

Forbered dig til din kvote 2 optagelsesprøve, med vores uniTEST læringsplatform. Start din forberedelse i dag.

Kom i gang Læs mere